Regulamin korzystania

Regulamin korzystania z platformy e-learningowej noaimnogain.comPostanowienia ogólne :

1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z platformy e-learningowej, która powstała na potrzeby projektu “No aim no gain” współfinansowanego z funduszy unijnych w ramach programu Erazmus+ I której właścicielem jest ???.

2 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

3 Regulamin jest udostępniany Użytkownikom pod adresem: http://noaimnogain.com nieodpłatnie, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie.


Definicje :

Określenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: 

1 Platforma e-learningowa – informatyczny system zarządzania procesem doradztwa zawodowego dostępny z poziomu przeglądarki internetowej. 


2 Właściciel platformy e-learningowej ???

3 Konto użytkownika – zestaw informacji o osobie korzystającej z platformy e-learningowej, na które składa się m.in. imię i nazwisko, adres e-mail, rodzaj uprawnień przydzielonych w systemie. 


4 Użytkownik – osoba posiadająca konto na platformie e-learningowej. Na platformie e-learningowej obowiązuje następujący podział użytkowników: Student, Wykładowca, Administrator. 


5 Student – użytkownik o uprawnieniach pozwalających na korzystanie z zasobów platformy e-learninowej oraz aktywnego uczestniczenia w przedmiotach / szkoleniach realizowanych zgodnie z planem studiów / programem szkoleń. 


6 Wykładowca – użytkownik o uprawnieniach pozwalających na korzystanie z zasobów platformy e-learninowej oraz na realizację przedmiotu / szkolenia on-line. 


7 Administrator – użytkownik odpowiedzialny za sprawne działanie platformy e-learnigowej oraz za zarządzanie kontami użytkowników oraz kursami osadzonymi na platformie e-learningowej. 


8 Kurs– zbiór zasobów i składowych programu doradztwa zawodowego. Informacje wstępne :

1. Platforma e-learningowa jest dostępna poprzez sieć Internet przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. 


2. Korzystanie z platformy e-learningowej wymaga od użytkownika dostępu do sieci Internet, komputera z zainstalowaną przeglądarką internetową oraz z dodatkowym oprogramowaniem niezbędnym do odczytania lub odtwarzania opublikowanych materiałów o charakterze edukacyjnym i informacyjnym. 


3. W celu możliwości dostępu do platformy, użytkownik powinien posiadać adres e-mail. 


4. Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać osobom trzecim swoich danych 
dostępowych do konta na platformie e-learningowej tj. swojego loginu i hasła dostępu. 


Zakres użytkowania :

1. Przeznaczeniem platformy e-learningowej jest jej wykorzystanie w celach edukacyjnych. Zabrania się wykorzystywania platformy e-learningowej przez użytkownika w sposób odbiegający od jej przeznaczenia, w szczególności w sposób naruszający prawo lub dobre imię instytucji szkolącej oraz innych użytkowników korzystających z platformy e-learningowej. 


2. Posiadanie konta na platformie e-learnigowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Użytkownika w zakresie koniecznym do obsługi platformy e-learnigowej przez Wykładowcę i/lub Administratora oraz uczestniczenie w zajęciach grupowych na platformie. 


3. Dozwolone jest zamieszczanie na platformie e-learnigowej tylko materiałów, do których użytkownicy posiadają prawa autorskie. W przypadku zamieszczenia całości, bądź fragmentów materiałów należących do osób trzecich wymagana jest ich pisemna zgoda. 


4. Udostępnianie oraz powielanie materiałów dydaktycznych umieszczonych na platformie e-learningowej oraz skryptów naukowych, otrzymanych po odbytych zajęciach bez wyraźnej zgody Wykładowcy jest zabronione. 


5. Materiały i wypowiedzi zamieszczone przez Użytkowników mogą być modyfikowane, bądź usuwane przez Wykładowcę lub Administratora, gdy są one niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu. Dotyczy to w szczególności wypowiedzi i materiałów nie związanych z programem kursu. 


6. W wypowiedziach nie wolno zamieszczać treści nieprzyzwoitych, obraźliwych, obscenicznych ani takich, które naruszają prawo polskie. 


7. Użytkownicy: Student i Wykładowca zobowiązani są do umieszczenia krótkiej informacji o sobie w profilu użytkownika.


8. Dostęp do kursów jest ograniczony czasowo. Wykładowca decyduje o czasie dostępu do poszczególnych materiałów. 


9. Właściciel platformy nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie po stronie Użytkownika jakichkolwiek szkód spowodowanych korzystaniem lub niemożnością korzystania przez niego z zasobów platformy e-learningowej, w tym za utratę danych, opóźnienia w otrzymaniu danych lub opóźnienia w przesyłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub innymi przerwami w świadczeniu usług, wynikającymi z przyczyn niezależnych od właściciela platformy. 


10. Za czynniki niezależne od właściciela platformy  uważa się 
w szczególności: 

a)  przyczyny techniczne związane ze specyfiką pracy zdalnej, 


b)  awarie transmisji lub łączy telefonicznych, obciążenia łączy, brak dostępu do sieci 
operatorów krajowych i zagranicznych lub nieprawidłowości w działaniu takich 
operatorów telekomunikacyjnych, 


c)  przerwy w dostawie energii elektrycznej, awarie urządzeń technicznych i inne tego 
typu okoliczności, za które odpowiedzialni są dostawcy usług i operatorzy telekomunikacyjni lub siła wyższa, rozumiana jako nagła, niespodziewana przyczyna zewnętrzna, za którą Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności, 


d)  konieczne przerwy eksploatacyjne, remontowe oraz techniczne, 


e)  okoliczności, za które odpowiada Użytkownik, takie jak awaria urządzeń lub 
oprogramowania Użytkownika, błędy w obsłudze lub konfiguracji, itp. Postanowienia końcowe :

1. Właściciel platformy dołoży starań do usunięcia nieprawidłowości w przypadku ich faktycznego wystąpienia w miarę możliwości technicznych w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze. 


2. Użytkownik zgłasza wszelkie nieprawidłowości związane z korzystaniem z platformy e- learningowej na adres e-mail

3. Właściciel platformy zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje się do powiadomienia Użytkowników o dokonaniu zmian regulaminu platformy e-learningowej w ciągu 5 dni roboczych. 


4. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu jest równoznaczne ze wstrzymaniem dostępu do platformy e-learningowej. Ponowne przydzielenie dostępu do zasobów platformy e-learningowej może nastąpić po wyjaśnieniu przyczyn wstrzymania dostępu. 


5. Regulamin obowiązuje od dn. 17.09.2015 
                               

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 1 październik 2015, 16:08