Условия за ползване

За да се регистрирате, трябва да се запознаете и съгласите с условията за ползване на платформата.


Правила и разпоредби за ползване на он-лайн платформата за обучение noaimnogain.com :


Общи разпоредби :

1. Този документ определя правилата за ползване на он-лайн обучителната платформа ориентиране@ създадена по проекта „No aim no gain", с фенансовата подкрепа на програма Еразъм на ЕС. 

2. Разпоредбите за ползване на он-лайн обучителната платформа се намират на http://noaimnogain.com, разпростаняват се безплатно и могат да бъдат сваляни, записвани и принтирани 


Дефиниции :

Значение на термините, използвани в разпоредбите за ползване на он-лайн обучителната платформа: 

1. Он-лайн обучителна платформа – компютърна система за управление на процеса на професионално консултиране, достъпна през уеб браузер

2. Акаунт на потребителя – информация за потребителя, който използва он-лайн обучителната платформата, която включва име, електронна поща и степен на достъп на потребителя до обучителната платформа

3. Потребител – човек с регистриран акаунт на он-лайн обучителната платформа. Потребителят може да бъде: ученик, консултант/ обучител, администратор 

4. Ученик – потребител, който има достъп до ресурсите на он-лайн обучителната платформа и активно участва в предметите/ курсовете, които са част от обучителната програма

5. Кариерен консултант – потребител, който има достъп и позволението да използва ресурсите на он-лайн обучителната платформа и да прилага курса/ он-лайн обучението

6. Администратор – потребител, който е отговорен за ефективното функциониране на он-лайн обучителната платформата, управлява акунитите на останалите потребители и интегрира курсовете на он-лайн обучителната платформа

7. Обучение – сбор от ресури и материали за кариерно консултиране , част от обучителния курс


Достъп до он-лайн обучителната платформа :


1. Он-лайн обучителната платформа е достъпна през Интернет 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието  

2. Използването на он-лайн обучителната платформат изисква потребителят да има достъп до Интернет, компютър с уеб браузър и допълнителен софтуер, чрез който да разчете и използва публикуваните учебни и информационни материали 

3. За да получи достъп до он-лайн обучителната платформа, потребителят трябва да има електронна поща 

4. На потребителите е забранено да споделят достъпа до своя акаунт от он-лайн обучителната платформа с трети лица 


Правила за употреба на он-лайн обучителната платформа :

1. Он-лайн обучителната платформа се използва единствено  за образователни цели. Всяко друго ползване  на платформата, различно от заложеното и по-специално ползване, което нарушава закона или доброто име на образователни организации или други потребители на он-лайн обучителната платфорама е забранено.  

2. Наличието на акаунт на он-лайн обучителната платформата дава съласието на потребителя за използване на неговите лични данни от обучителите и администраторите в степента, необходима за участието му в курсовете на он-лайн обучителната платформа 

3. Позволено е публикуването на материали на он-лайн обучителната платформата, само ако потребителите имат права за публикуването им.  Ако материалите, които се публикуват принадлежат на трети лица, необходимо е потребителят да предостави писменото им съгласие. 

4. Забранено е споделянето и копирането на учебни материали, които са част от он-лайн обучителната платформа или от обучителните курсове, без изричното разрешение на обучителите 

5. Материали и коментари, публикувани от потребителите могат да бъдат променяни или премахвани от обучителя или администатора, ако не са съобразени с посочените тук правила. Това важи за материали и коментари, които не са свързани със съдържанието на обучителните курсове и програми

6. Забранено е публикуването на съдържание, което съдържа неприлични или обиждащи коментари, материали и твърдения за други потребители или трети лица, или такива, които нарушават закона.  

7. Потребителите: учениците и обучители са длъжни да предоставят кратка информация за себе си в акаунта си 

8. Достъпът до курсовете е ограничен във времето. Обучителят определя времето за достъп до обучителните материали. 

9. Собственикът на платформата не е отговорен за възникнали повреди, причинени от използването или некоректното използване на ресурси в он-лайн обучителната платформа, включително загуба на данни, забавяне при получаване на данни или забавяне при трансмисия на данни, поради липса на трансмисия или неправилна такава,  забавяне или прекъсвания на доставяне на услугата в резултат на причини извън контрола на собственика на платформата.

10. Факторите, които не зависят от собственика на платформата

a. Технически причини, свързани със специфики на отдалечена работа

b. Нарушаване на преноса на данни, липса на достъп до мрежата на местен или чужд оператор или неизправност,  произтичаща от оператора – доставчик   

c. Нарушаване на доставката на електричество, проблем с техниката и други сходни обстоятелства, които са отговорност на операторите или са резултат от неочаквани външни обстоятелства, които не зависят пряко от собственика на платформата   

d. Обстоятелства, които зависят от потребителя като хардуерни или софтуерни нарушения, грешки при включване и т.н 


Заключителни разпоредби :

1. Авторът ще се стреми да премахне всякакви технически нередности, които може да възникнат и зависят от него в рамките на не по-късно от 3 работни дни от тяхното възникване  

2. При всякакви нередности, свързани с ползването на он-лайн обучителната платформата, потребителите могат да се свържат със собственика на платформата по електронна поща  

3. Собственикът на платформата си запазва правото да променя съдържанието на тези правила и да информира потрбителите за промяната в рамките на 5 работни дни  

4. При неспазване на тези правила, собственикът си запазва правото да преустанови достъпа до он-лайн обучителната платформа. Възможно е да се възобнови достъпа до ресурси и до он-лайн обучителната платформа след изясняване на обстоятелствата 

5. Правилата влизат в сила от 17.09.2015 г.

Agreement terms Agreed        Terms Agreement Not Agreed
   Последна промяна: сряда, 30 март 2016, 12:47